Horecapersoneel

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van de website https://horecapersoneel.nl

Toepasbaarheid
Deze Algemene Voorwaarden Website geschreven op deze webpagina beheren uw gebruik van onze website, Horecapersoneel toegankelijk via https://horecapersoneel.nl. Door die website te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. U mag de Website niet gebruiken als u het niet eens bent met een van deze algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
Behalve de inhoud die u bezit, bezitten Horecapersoneel en/of haar licentiegevers onder deze Voorwaarden alle intellectuele eigendomsrechten en materialen op deze Website. U krijgt alleen een beperkte licentie om het materiaal op deze website te bekijken.

Beperkingen
Bepaalde delen van deze website zijn niet voor u toegankelijk en Horecapersoneel kan de toegang door u tot alle delen van deze website op elk moment en naar eigen goeddunken verder beperken. Alle gebruikers-ID's en wachtwoorden die u voor deze website heeft, zijn vertrouwelijk en u moet ook vertrouwelijkheid in acht nemen.

Inhoud
In deze Algemene voorwaarden voor de website kan "uw inhoud" alle audio, video, afbeeldingen, teksten of ander materiaal betekenen dat u op deze website wilt weergeven. Door uw inhoud weer te geven, verleent u Horecapersoneel een niet-exclusieve licentie om deze te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te verspreiden in alle media.

De inhoud moet van u zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. Horecapersoneel behoudt zich het recht voor om uw inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving van deze website te verwijderen.

Garanties
De website Horecapersoneel wordt aangeboden zoals deze is, met alle fouten en geeft geen enkele garantie met betrekking tot de site of het materiaal dat erop staat. Bovendien zijn wij, door over te schakelen op koppelingen van derden, niet verantwoordelijk voor de informatie die op hun websites wordt verstrekt. U dient dit direct zelf te controleren.

Beperking van de aansprakelijkheid
In geen geval zal Horecapersoneel, noch enige van haar functionarissen, directeuren en werknemers, aansprakelijk worden gesteld voor iets dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze Website, ongeacht of een dergelijke aansprakelijkheid contractueel is. Horecapersoneel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van deze website.

Gevolgen van nietigheid
U vrijwaart hierbij in de ruimste mate Horecapersoneel van en tegen alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, rechtsvorderingen, schade en uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze Voorwaarden. Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn onder enige toepasselijke wetgeving, zullen dergelijke bepalingen worden verwijderd zonder dat de overige bepalingen hierin worden aangetast.

Variatie van voorwaarden
Horecapersoneel mag deze Voorwaarden op elk gewenst moment herzien en door gebruik te maken van deze Website wordt van u verwacht dat u deze Voorwaarden regelmatig doorneemt.

Volledige overeenkomst
Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Horecapersoneel en u met betrekking tot uw gebruik van deze Website, en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.

Toepasselijk recht en jurisdictie
Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit de met Horecapersoneel gesloten overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.